Tanúsítási Szabályzat

Általános feltételek

 1. Általános irányelvek

1.1.       Ez a Tanúsítási Szabályzat érvényes az Precíz Kft. által végzett tanúsításokra.

1.2.     Az első tanúsítvány elnyerésével az Ügyfél automatikusan az Precíz Kft. tanúsítási rendszerének tagjává válik, és mindaddig az marad, ameddig legalább egy tanúsítványa érvényes. Ezen kívül egy tanúsítvány csak akkor érvényes, ha az Precíz Kft. minden, az ellenőrzéssel és az sport és játszóeszköz tanúsításával kapcsolatos követelése kiegyenlítésre került.

1.3.     Az ügyfél minden megbízással elismeri az Üzleti Feltételek, az árak, valamint jelen Tanúsítási Szabályzat aktuális változatának érvényességét. Ezen dokumentumok aktuális változatának hatálya kiterjed a már fennálló szerződéses kapcsolatokra is.

1.4.     Az Precíz Kft. értékeli az ellenőrök által összeállított dokumentumokat. Dönt a tanúsítvány megadásáról és a tanúsítással kapcsolatban felmerülő vitákban.

1.5.       Valamely szabvány alapján kiállított tanúsítvány a szabványnak a kiállítás időpontjában érvényes aktuális állapotára vonatkoznak.

1.6.       A mindenkori akkreditáló hely képviselője és megbízottjai részt vehet az Precíz Kft. által az Ügyfélnél lefolytatott auditon.

2.           A tanúsítvány érvénytelenné válása ill. felmondása

2.1.       A tanúsítvány akkor válik érvénytelenné, ha

2.1.1.    a megadott érvényességi ideje lejár,

2.1.2.    a felügyeleti auditot, a tanúsító audit utolsó napjától számított 5 éven játszóeszköz esetében a görgős pálya 2 év a kültéri sporteszköz 3 év belül nem tudja lefolytatni az Precíz Kft.

2.1.3.    a tanúsítvány tulajdonosa a következő felülvizsgálati esedékessége előtt 3 hónappal írásban, szóban jelzi, hogy a naptári év végével nem igényli a hosszabítást és a tagságát a tanúsítási rendszerben felmondja;

2.1.4.    a tanúsítvány tulajdonosa a Tanúsítási Szabályzatban bekövetkezett változásokat azok hatályba lépése, vagy lehetőség szerinti tudomására jutása után 6 héten belül elutasítja;

2.1.5.    ha a tanúsítvány tulajdonosával szemben, annak vagyonára vonatkozóan a csődtörvényben meghatározott felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy egy ilyen eljárás megindítását vagyonhiány miatt elutasították;

2.1.6.    a tanúsítvány tulajdonosa beszünteti üzleti tevékenységét;

2.1.7.    a tanúsítvány alapjául szolgáló szabványkövetelmények megváltoznak, kivéve, ha a tanúsítvány tulajdonosa meghatározott időn belül egy a Precíz Kft. általi felülvizsgálaton bizonyítja, hogy a rendszer az új szabályozásnak megfelel;

2.2.       Az Precíz Kft. egy tanúsítványt határidő nélkül felmondhat, vagy érvénytelennek nyilváníthat, különösen, ha

2.2.1.    a tanúsítvány vagy jel használata piaci hitelének elvesztése miatt már nem engedhető meg,

2.2.2.    a tanúsítvánnyal félrevezető vagy egyéb ok miatt megengedhetetlen reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal visszaélnek;

2.2.3.    ha a minőségirányításban hiányosságok kerülnek megállapításra, vagy a tanúsított rendszer lényeges feltételei (már) nem adottak;

2.2.4.    A felülvizsgálati auditot írásos bejelentkezés ellenére nem lehet végrehajtani, vagy ha az eltéréseket a megállapodott határidőn belül nem küszöbölik ki helyesbítő intézkedésekkel;

2.2.5.    A Precíz Kft-nek a tanúsítvány tulajdonosával szemben fennálló követeléseit felszólítás ellenére sem egyenlítik ki. A tanúsítványt részleges nemfizetés esetén is fel lehet mondani.

2.2.6.    ha a tanúsítvány tulajdonosa csőd-, magánjogi csőd- vagy teljes körű végrehajtási eljárást, vagy fizetésképtelenségi rendelet szerinti eljárást kezdeményez, vagy harmadik személyek gyakorolják a tanúsítvány tulajdonosának jogát a tanúsítványból következő kényszer felszámolási eljárás tekintetében;

2.2.7.    a tanúsítvány tulajdonosa vét a Tanúsítási Szabályzat ellen, ha ez nem enyhe gondatlanságból származik vagy nem lényegtelen vétség.

2.3.   A tanúsításokat a fent nevezett okokból korlátozni, visszavonni, vagy egy időre felfüggeszteni lehet.

2.4.   A tanúsítvány felmondását, érvénytelenné válását, korlátozását és szüneteltetését Társaságunk a honlapján nyilvánosságra hozza; a tanúsítvány jel vagy az Precíz Kft. nevének hirdetésekben vagy egyéb más módon történő használata a nevezett esetekben nem megengedett. A felmondott, érvényét vesztett, vagy érvénytelenné nyilvánított tanúsítványt vissza kell szolgáltatni a tanúsító helynek.

2.5.       Az Precíz Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Ügyfélt a tanúsítvány meg nem adása, felmondása, érvénytelenné válása, korlátozása vagy szüneteltetése következtében érik, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét.

 1. Reklám, a tanúsítványok és jelentések nyilvánosságra hozatala, információ

3.1.   Tanúsítvánnyal a rendszert lehet reklámozni, és nem a terméket. Termékre vonatkozó reklám az Precíz Kft. tanúsítási jellel nem engedélyezett. A nem szabályozott területen az Precíz Kft. tanúsítási jel egy önkéntes tanúsítást dokumentál, ami megfelelőképp fel is van tűntetve.

         A jelentéseket nem bocsátjuk ki a tanúsítványon tüntetjük a jelentés azonosító számát. Az Precíz Kft. név vagy a jel reklámcélú felhasználásához írásbeli engedélyezés szükséges. A jelet nem szabad használni terméken, vagy annak csomagolásán a fogyasztó számára látható helyen, sem más módon. A cég logoját csak méretében szabad változtatni, geometriai formáját megőrizve.

3.2.   Fogyasztói információ és reklám céljából az Precíz Kft. nyilvánosságra hozhatja a tanúsítvány tulajdonosának nevét, a tanúsított terméket, stb.

 1. A dokumentumok megőrzése

         A vizsgálati dokumentumokat, amennyiben az Ügyfél tulajdonában vannak, a tanúsítvány lejárta után 5 évig meg kell őriznie. A Precíz Kft-vel szemben semmiféle kárigény nem érvényesíthető, ha az Ügyfél egy neki visszaadott vagy nála maradt dokumentumot nem akar vagy nem tud rendelkezésre bocsátani.

 1. A tanúsítási szabályzat megsértése

         Amennyiben a tanúsítvány tulajdonosa jelen tanúsítási szabályzatot neki felróható okból megsérti, a Precíz Kft. jogosult büntetést követelni. Ugyanez érvényes különösen akkor, ha nem megengedett reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal visszaélnek.

 1. Fellebbezési lehetőség

Az Ügyfél a Precíz Kft. döntéseit megkifogásolhatja (a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül), amennyiben nem fogadja el a felülvizsgálatot követő döntést, valamint ha kifogás merül fel a tanúsítás eredményével, vagy a teljesítési határidő be nem tartásával kapcsolatban.

A kifogást Társaságunk ügyvezetőjéhez kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, aki válaszlevelet küld a fellebbezés átvételéről és a kivizsgálás megkezdéséről. Továbbítja Társaságunk Irányító Testülethez, amely az ügyvezetővel együtt kivizsgálja, kezeli a fellebbezéseket. Ha az ügyfél részéről kifogás merülne fel, akkor a feleknek, első lépésben mindent el kell követniük, hogy a vitát maguk között oldják meg.

Ennek során a testület és egy független ellenőr tételesen ellenőrzi az eljárás körülményeit, lebonyolítását, és a hozott döntés megalapozottságát.

Az elvégzett kivizsgálásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a panasszal együtt csatolnak az érintett tanúsítási eljárás anyagához illetve megküldünk az ügyfélnek.

A Precíz Kft-nek a fellebbezés átvételétől számított 30 napon belül írásban, hivatalosan tájékoztatni kell az ügyfelet a kivizsgálás eredményéről, a fellebbezés kezelési folyamatának befejezéséről.

Abban az esetben, ha a kivizsgálás eredményei igazolják a panasz megalapozottságát, akkor az adott tanúsítási eljárásban hozott döntést az Precíz Kft. ügyvezetője helyesbíti, vagy kiegészíti. A IT határozatával szemben Társaságunkon belül további jogorvoslatnak helye nincs.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fellebbezést benyújtó adatait (név, cím),
 • a jogi képviselő adatait,
 • a fellebbezés tárgyát, okát,
 • dátum, cégszerű aláírás.

Az ügyvezető döntésének igazolásaként bizonyítékkal kell szolgálnia az Irányító Testület felé, segítve a döntés meghozatalában. Az Irányító Testület döntése végleges, és mindkét fél számára kötelező érvényű, amennyiben az Irányító Testület meghozta döntését a fellebbezéssel kapcsolatban, nem lehetséges a vitában érintett egyik fél részéről sem a döntést megváltoztatni vagy módosítani. Olyan esetekben, amikor sikeres volt a fellebbezés, és megítélték, illetve visszaállították –újra érvényessé tették- a tanúsítványt, a fellebbezési költségek megtérítése a Irányító Testület döntésétől függ.

 1. A tanúsítási szabályzat hatályba lépése

         Jelen szabályzat 2021. május 03-val lép hatályba és egy új Tanúsítási Szabályzat hatályba lépéséig érvényes.

Különleges feltételek a rendszerek ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozóan

 1. Általános irányelvek

A Precíz Kft. játszótéri, fitnesz és görgős pálya eszközöket ellenőriz és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013, MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 valamint a megfelelő irányelvek követelményeit.

 1. 2. A minősítő eljárás

2.1.   Előkészítés

2.1.1.       Információs megbeszélés

Az ügyfél kérésére előzetesen meg lehet beszélni a következő pontokat:

 • a minősítés célja, haszna és feltételei
 • a minősítési eljárás tartalmi és időbeli lezajlása
 • vonatkozó szabványok, igazolási szint, érvényességi terület
 • költségbecslés

2.1.2.       A megfelelőségi audit előkészítése

A Precíz Kft. ajánlatának írásban, szóban közölt elfogadása után az ügyfél ügyvezetése kinevez egy ellenőrt, aki a tanúsítási eljárás felelőse lesz; a Precíz Kft. közli az ügyféllel a tervezett ellenőrök személyét. A szabványokban és előírásokban az ellenőrök nem megengedett tanácsadási tevékenységére vonatkozó szabályozásokat betartjuk. Az ügyfélnek jogában áll az ellenőr személyének elutasítása. Ezen kívül joga van információt kapni arról, hogy az ellenőrök a megelőző két évben milyen ellenőrzéseken vettek részt, amennyiben ennek törvényi akadályai nincsenek.

2.2.   Minősítés

A tanúsító szervezet akkor adja ki a tanúsítványt, ha a felülvizsgált termék a megfelelő szabvány, jogszabályi előírásait teljesíti, valamint a jogi és hatósági előírásokat betartja. A tanúsító szervezet sikeres tanúsítás esetén rendelkezésre bocsátjuk tanúsítási jelünket. A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a tanúsító audit során felvett nemmegfelelőségekre (a vonatkozó szabvány egy vagy több követelménye nem teljesül) és helyesbítéseket a tanúsító szervezet átvizsgálta, elfogadta. Minden nem megfelelőség le legyen zárva!!

 

2.3.   Felügyeleti audit

A tanúsítvány eszköztől függően 2-5-évig terjedően érvényes. Indokolt esetekben a Precíz Kft. a rendszert terven felül is auditálhatja a tanúsítvány tulajdonosának költségére. Az audit előkészítéséhez az ellenőr megkapja az érvényes dokumentációt és az összes végrehajtott változtatás felsorolásával együtt. Az audit során a szabvány, jogszabály által megkövetelt kötelező elemeket, megvizsgálja és jelentést készít. A tanúsítási ciklus (2-5 év) során a rendszer teljes körü átvizsgálása meg kell hogy történjen.

 

2.4.  

Átvételi audit: egy másik tanúsító szervezet tanúsítási szolgáltatásainak átvétele új minősítésként kezeljük.

 1. 3. Kiegészítő szerződéses feltételek

3.1. A Tanúsító szervezet köteles lehetőségei keretén belül:

 • Figyelni, hogy az ügyfél hogyan használja reklámcélokra a tanúsítványt;
 • Megvizsgálja és értékeli a harmadik személyek általi panaszokat;
 • Megvizsgálja és értékeli az ügyfél intézményénél bekövetkezett, tudomására jutott változásokat;
 • Tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát a tanúsítási és felügyeleti eljárásban bekövetkezett lényeges változásokról;
 • Tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát a tanúsítás szempontjából mérvadó szabványok, jogszabályi követelményeinek változásáról.

Amennyiben tanúsító testületünk tanúsítási követelményei megváltoznak, a tanúsított ügyfeleinket időben értesítjük levélben, hogy a felülvizsgálat időpontjára fel tudjanak készülni. Társaságunk ellenőrzi minden egyes tanúsított ügyfél megfelel-e az új követelménynek.

3.2. Vevő minden tanúsítási követelményt teljesít és minden, az ellenőrzéshez szükséges információt rendelkezésre bocsát.

3.3. Társaságunk a „Tanúsítási Szabályzat”-ban szabályozza (amely jogilag érvényesíthető), hogy a tanúsított ügyfeleink késedelem nélkül tájékoztassák Társaságunkat;

 • a jogi, kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra kiható változásokról
 • a szervezetre, vezetőségre (ha döntéshozó, ill. felső vezetőségi) vonatkozó változásokról
 • a kapcsolattartási címre, telephelyekre
 • a tanúsított irányítási rendszer működési területére
 • az ügyfél irányítási rendszerében és a folyamataiban bekövetkezett változásokról, ha ezek befolyásolják a tanúsított irányítási rendszerének azt a képességét, hogy továbbra is teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány, jogszabályi követelményeit.

3.4. A rendszer működéséről tett vevői észrevételeket a tanúsítvány tulajdonosa írásos formában (levél vagy e-mail) közli Társaságunkkal.

 

 

 

 

 

3.5. A tanúsított vállalat irányítási rendszerére harmadik fél által történő bepanaszolás esetében a panasztevő letéti díjat köteles fizetni, melynek összege; 100.000 Forint Ezt az összeget a panasz beigazolódása esetén visszatérítjük a harmadik fél számára, alaptalan panasz esetében pedig beszámítjuk a soron kívüli audit költségébe, melyet a harmadik fél köteles fizetni.


Üzleti feltételek

 1. Általános feltételek

1.1.   A Precíz Kft., játszótéri és sporteszközöket, görgős pályákat minősít.

1.2.   A Precíz Kft. a megbízásokat kizárólag a következőkben leírt üzleti feltételek betartásával teljesíti. Ettől eltérő megállapodások csak a Precíz Kft. kifejezett írásos engedélyével lehetségesek. Az Ügyfél elismeri a megbízás időpontjában érvényes mindenkori Tanúsítási Szabályzat, az üzleti feltételeket, valamint az ajánlatkérés alapján kalkulált árakat.

 1. A megbízás teljesítése

2.1.   A Precíz Kft. a megbízásokat az előírások szerint teljesíti. A tanúsítások alapjául szolgáló irányelvek és szabványok helyességéért felelősséget nem vállal.

2.2.   A megbízás terjedelmét a megbízás megadásakor a felek írásban rögzítik. A megbízásban történő változtatásokban a megbízás teljesítése előtt meg kell állapodni. Az Ügyfél jogosult a megfelelő megállapodás előtt a szerződéstől elállni, amennyiben a változásokat tekintve nem várható el tőle, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíteni tudja.

2.3.   A Precíz Kft. munkatársainak vagy az általuk megbízott harmadik személyek külön megállapodásai és egyéb nyilatkozatai csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat a Precíz Kft. határozottan, írásban igazolja. Ugyanez érvényes ennek a záradéknak a megváltoztatására is.

 1. Határidők, késedelem, lehetetlenség

3.1.   A megadott megbízási határidők nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azok kötelező voltáról írásban kifejezetten megállapodás született.

 1. Szavatosság, felelősség

4.1.   A Precíz Kft. szavatossága kifejezetten csak a 2. pont szerinti, tőle megrendelt szolgáltatásokra terjed ki.

4.2.   A szavatossági kötelezettség csak a hibák vagy hiányosságok -amelyek közé tartozik valamely garantált tulajdonság hiánya is- méltányos határidőn belüli kijavítására korlátozódik. Amennyiben a kijavítás nem, nem időben, vagy rosszul történik meg, megbízó árcsökkentésre jogosult.

4.3.   Amennyiben a hiba vagy a hiányosság, amely nem valamely biztosított tulajdonság hiányát jelenti, egy a Precíz Kft-nek felróható körülmény következménye, akkor a Precíz Kft. az Ügyfél ennek következtében keletkező káráért csak a törvényi előírások keretén belül vállal felelősséget.

 1. További felelősség és igények kizárása

5.1.   Az Ügyfél által a közvetlen és közvetett kárra -bármilyen jogi okból- benyújtott minden további igény, különösképpen a pozitív szerződésszegésből vagy nem megengedett cselekvésből eredő kártérítési igények, valamint olyan károk megtérítésére vonatkozó igények, amelyek nem magában a megbízás tárgyában keletkeztek, ki van zárva, amennyiben az a 4.2-4.3 pontok szerinti felelősségen és szavatosságon túlmennek, kivéve a szándékosság és súlyos gondatlanság esetén keletkező kötelező felelősségvállalást. Ez érvényes a Precíz Kft. munkatársainak, valamint az általuk harmadikként bevont személyek személyes felelősségvállalására is.

5.2.   Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a Precíz Kft-t mentesíti minden olyan kártérítési követelés alól, melyeket harmadik személyek valamely jellel való visszaélés vagy annak megtévesztő használata a Precíz Kft. üzleti feltételeinek az Ügyfél általi megszegése esetén a Precíz Kft-vel szemben támasztanak.

 1. Fizetési feltételek és árak

6.1.   Amennyiben valamely felülvizsgálat több mint 4 hónapot vesz igénybe, akkor egy időközben esetleg bekövetkezett áremelés (inflációt követő ár) esetén a megbízás 5. hónapjától az új árak érvényesek, és minden további áremelés esetén a mindenkori aktuális árak, azok hatályba lépésétől.

6.2.   Részszámlák kibocsáthatók. A részszámlákat nem szükséges, mint olyat megnevezni; egy számla kézhezvétele nem jelenti azt, hogy a Precíz Kft. azzal a megbízást teljes egészében leszámlázta. A tanúsítvány/igazolás kiállítása a számlák kiegyenlítése után történik.

6.3.   A számla kiegyenlítése a számla kiállítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a számlán megadott határidőig esedékes. Késedelmes fizetés esetén a még fennálló tartozásra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel.

6.4.   A szolgáltatás díját a mindenkori érvényes forgalmi adó terheli, mely a számlában külön kerül kimutatásra.

6.5.   Számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül írásos indoklással tudjuk figyelembe venni.

 1. Titoktartási kötelezettség, szerzői jogok, adatvédelem

7.1.   A Precíz Kft. fenntartja magának a szerzői jogot az általa kiállított jelentésekre, tanúsítványokra, stb. vonatkozóan.

7.2.   A Precíz Kft., vagy annak munkatársai és az általa megbízott harmadik személyek a tevékenység során tudomásukra jutott üzleti és üzemi viszonyokat, valamint műszaki információkat illetéktelenül nem hozhatják nyilvánosságra és nem értékesíthetik.

7.3.   A Precíz Kft. a személyes jellegű adatokat kizárólag saját céljaira használja fel.

 1. Bírói illetékesség, teljesítés helye, alkalmazandó jog

8.1.   Amennyiben törvényi rendelkezések a megegyezést nem zárják ki, mindkét szerződő fél számára a bírói illetékesség helye Szeged, különösen a fizetési felszólításból származó igények érvényesítése estén.

8.2.   Minden kötelezettség teljesítési helye Szeged.

8.3.   A szerződéses és az összes ebből következő jogi viszonyra kizárólag a PTK szerződő partnerekre érvényes jogi szabályozása vonatkozik.

 1. Érvényességi terület

9.1.   Jelen üzleti feltételek minden közjogi értelemben vett jogi személyre és közjogi különvagyonra vonatkoznak, amennyiben a felek kifejezetten ettől eltérően nem rendelkeznek.

9.2.   Ha az Ügyfél nem tartozik a fent megjelölt személyek körébe, akkor jelen üzleti feltételek a következő rendelkezésekkel együtt érvényesek:

         A megadott vizsgálati határidők a 3.1. ponttal ellentétben kötelező érvényűek

         A 4.3. pont szerinti felelősségi kizárások ill. korlátozások és szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén nem érvényesek.

 

Szeged, 2021.05.03.